top of page
Waarom wordt een kopie van mijn identiteitskaart gevraagd door mijn boekhouder?

Het is de antiwitwaswetgeving die naast banken, verzekeraars en notarissen ook accountants, boekhouders, consultants en bedrijfsrevisoren verplicht om de identiteit van hun zakenrelaties vast te stellen. Een kopie van de identiteitskaart wordt in het kader hiervan opgevraagd.

De Belgische antiwitwaswetgeving is in voege sinds 2006.  De wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme wil voorkomen dat een crimineel vermogen via een witwasoperatie de legale economie infiltreert.


De wetgeving vereist onder andere van accountants, consultants en bedrijfsrevisoren dat bij het aangaan van een zakelijke relatie een voorafgaand onderzoek wordt verricht naar de risico’s op witwassen.

 

Om een cliënt te kunnen identificeren dient Nextgen Tax & Accounting steeds in het bezit te zijn van:

  • Een geldige identiteitskaart (ID) van de lasthebber of opdrachtgever

  • Een lijst van de bestuurders / zaakvoerders

  • De gecoördineerde statuten

  • De vertegenwoordigingsbevoegdheid

  • Een verklaring over de uiteindelijke begunstigde(n). Hierin worden de rechtspersonen en de natuurlijke personen aangeduid die meer dan 25 % van de aandelen of stemrechten van de vennootschap bezitten of dit rechtstreeks of onrechtstreeks controleren. Ook van deze uiteindelijk begunstigden is een ID vereist.

 

Indien de cliënt een natuurlijk persoon is, is enkel de identiteitskaart van de lasthebber uit bovenstaande opsomming van toepassing.

De privacywet moet hierbij worden nageleefd en het is daarom verboden om meer gegevens te registreren dan noodzakelijk is voor identificatie en controledoeleinden. (*)

(*) (cfr website privacycommission : www.privacycommission.be)

Voor verdere informatie, kan u zich richten tot Wim Boeckmans (wim@nextgen.be) of Tom Peenen (tom@nextgen.be) .

bottom of page